Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

"Posiłek w szkole i w domu" - Zapytanie ofertowe na realizację zadań w ramach programu

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2022

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek

(własna kuchnia i jadalnia) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach realizowane w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”


I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach

ul. Topolowa 1

84-218 Łęczyce

NIP: 5882387008, REGON: 381152387

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa doposażenia wg szczegółowego zestawienia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4.

2. Doposażenie musi odpowiadać wymaganiom ogólnym, spełniać następujące warunki:

- być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

- posiadać deklarację CE;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;

- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata;

- posiadać certyfikat PŻH.

3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5. Płatność za zamówienie będzie realizowana na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności poprzez przelew na wskazany we fakturze rachunek bankowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.08.2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca załącza:

  1. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, parafowany na każdej stronie przez Wykonawcę lub uprawnione osoby do działania w jego imieniu,

  2. wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3.

W sytuacjach awaryjnych Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej na adres wicedyrektor@sp-leczyce.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy lub złożenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: wicedyrektor@sp-leczyce.pl lub też dostarczona osobiście do siedziby ZS-P w Łęczycach do dnia 18.07.2022 do godz. 12:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.sp-leczyce.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/

VI. OCENA OFERT

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę.

2. W cenie oferty winny być skalkulowane wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. koszty dojazdu itp.).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 20.07.2022r. do godziny 15:00 na stronie internetowej http://bip.sp-leczyce.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

  1. Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor ZS-P w Łęczycach p. Sylwia Formela pod numerem telefonu 58 678 07 20 lub 509 617 579 oraz adresem email: wicedyrektor@sp-leczyce.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

  2. Wzór umowy – Załącznik nr 2

  3. Zbiorcze zestawienie cenowe – Załącznik nr 3

  4. Wymagania sprzętowe – Załącznik nr 4

 


Data publikacji: 11.07.2022 (12:46)Data aktualizacji: 22.07.2022 (20:53)
Osoba publikująca: Sylwia FormelaOsoba modyfikująca: Sylwia Formela
Autor: Sylwia Formelaliczba wejść: 1152

Przejdź do góry strony